Najviše rukovodstvo ECO-PRO d.o.o. uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta kao dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njihovo ostvarenje:

POLITIKA KVALITETA

ECO-PRO d.o.o. utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koji su predmet „Proizvodnje opreme za zaštitu životne sredine i parkovskog nameštaja“ ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa. Cilj ECO-PRO d.o.o. je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta svojih proizvoda. Ovaj cilj ECO-PRO d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda

ISO 9001:2008

što obuhvata:

  • Mere za povećanje zadovoljenja korisnika,
  • Stalnu modernizaciju opreme i Obuku kadrova
  • Ostvarenje liderske uloge rukovodstva,
  • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluge,
  • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika
  • Stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluge prodaje proizvoda,
  • Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode i procese pružanja usluge,
  • Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima.

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava ECO-PRO d.o.o. u naporima za stalno poboljšavanje.

Eco-Pro - Politika kvaliteta