Project Description

U našem dugogodišnjem radu susretali smo se sa zahtevima da se projektuje i proizvede kompletan sistem upravljanja ne opasnim i posebnim otpadima u industrijskim sistemima. Nezaobilazni element u takvim sistemima je reciklažni centar tj. mesto gde bi svi otpadi imali adekvatan tretman do momenta otpreme drugim operaterima otpada.

Za ne opasne otpade obično se pristupa izradi transferne stanice gde se svi ne opasni otpadi odnosno sekundarne sirovine najčešće presuju i odlažu na definisanu i adekvatnu lokaciju. Za posebne tokove otpada pristupa se izradi potpuno zatvorenog i obezbeđenog prostora koji je dodatno osiguran sa sigurnosnim slivnicima i separatorom. Sva manipulacija posebnim otpadima vrši se na tom nadziranom mestu gde je rizik od akcidenata minimalan.